ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČR

ŘECKÁ OBEC ŠUMPERK

 O nás

Informace
Kalliópi Výuka novořečtiny Fotogalerie Stanovy Odkazy Kontakty

Výuka novořečtiny - řecká škola

Jazyková škola ARISTEA z Krnova pořádá 6. - 17. července 2012 pobyt s řečtinou v krásném prostředí Olympské riviéry v Řecku. Podrobné informace na: 

http://www.arovcr.cz/images/pobytgr.jpg 

 

 

 

 

Školní rok 2008/2009 začal

 

a sním i výuka novořečtiny. Ve středu 24. září 2008 jsme měli první hodinu pro děti. Výuka probíhá opět v Domečku - Masarykovo nám. 10, Šumperk - I. blok ve středu 15:30 - 17:00 hod., II. blok - pokročilí - v úterý 16:00 hod - 17:30 hod.

 

 

 

 

Výuka novořeckého jazyka v Šumperku v probíhá intenzivně 2x týdně. Podrobné údaje pro případné zájemce o výuku získáte na níže uvedené adrese:

 

Monika SULASOVÁ, učebna Gymnázia Šumperk (Domeček)  

e-mail: monika.sulasova@seznam.cz, tel.: +420 777 675 230 

Skype: monikaki125

 

Součástí výuky jsou i dvě víkendová soustředění (fotografie z jednotlivých pobytů najdete zde) k doplnění řeckého jazyka, která se pořádají každoročně na jaře a na podzim pod záštitou

Asociace řeckých obcí v České republice (AŘO ČR). V roce 2005 měly děti možnost zúčastnit se poprvé  letního prázdninového kurzu v Řecku se zaměřením na výuku řečtiny společně s poznávacími výlety po antických památkách.

 

 

Stránky školy: http://www.recka-obec-spk.wz.cz/skola.htm

 

Učební osnova předmětu

Řecký jazyk

 

pro předškoláky, žáky základních škol a mládež do 26 let

 

1.       Pojetí vyučovacího předmětu

 

A.      Obecný cíl předmětu

Vyučování řeckého jazyka je určeno zájemcům o řecký jazyk. Prohlubuje systém jazykového vzdělávání žáků a představuje také specifické jazykové vzdělávání cílené na udržování národního povědomí řecké národnostní menšiny žijící v České republice. Vede žáky k rozvíjení celé řady všeobecných kompetencí z oblasti znalosti reálií a kultury Řecka, sociokulturních dovedností, rozvíjení osobnosti a studijních návyků a rozvoji komunikačních kompetencí v řeckém jazyce. Vyučování plní cíle všeobecně vzdělávací a výchovné zaměřené na harmonický rozvoj osobnosti žáka, jeho morálních a charakterových hodnot a specifický cíl komunikativní rozvíjející nezbytné jazykové znalosti a dovednosti potřebné k dorozumění v řeckém jazyce.

 

B.       Výchovně-vzdělávací cíle

Všeobecné kompetence vedou k prohloubení přizpůsobivosti žáků ke změnám ve společnosti a mezinárodní spolupráce a cíleně u řecké národnostní menšiny k prohlubování národního povědomí.

Žáci by měli

-       poznat reálie země,

-       seznámit se  s kulturními hodnotami řeckého národa, s lidovou písní a tancem,

-       utvářet personální a interpersonální dovednosti, pěstovat sebedůvěru, pěstovat komunikativní dovednosti, pozitivní emocionální vlastnosti a společenské názory,

-       získat návyky pro další sebevzdělávání,

-       naučit se využívat moderních zdrojů informací a vzdělávání.

 

Komunikativní kompetence vedou k tomu, aby žáci užívali řecký jazyk jako prostředek k dorozumění, myšlení a získávání informací.

 

C.       Charakteristika učiva

Obsahem výuky je systematické rozvíjení, rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků zaměřených na tyto oblasti:

a.       řečové dovednosti (porozumění vyslechnutému projevu a čtenému textu, tj. ústní a písemné vyjadřování).

b.      jazykové prostředky – slovní zásobu a mluvnici ve zvukové a grafické podobě.

Řečové dovednosti jsou hlavní obsahovou náplní a cílem výuky. Rozvíjejí se na základě osvojených jazykových prostředků ve vybraných komunikačních situacích s použitím jazykových funkcí, v základních i specifických tematických okruzích.

 

D.      Pojetí výuky

Výuka usiluje o prohlubování komunikačních kompetencí žáků. Doporučujeme umožnit žákům kontakt s řecky mluvícím prostředím (návštěva Řecka, účast na programech, dětských táborech a jiných aktivitách a projektech, výměnné pobyty a setkávání s rodilými mluvčími apod.).

 

Ve výuce využívá vyučující integrujících prvků moderní didaktiky řeckého jazyka a vyučovací metody volí podle svého uvážení. Doporučujeme častěji zařazovat do výuky poslech s porozuměním. Písemný projev by se měl rozvíjet s ohledem na věk žáka. Slovní zásoba by se měla průběžně aktivizovat. Mluvnickému učivu je třeba vyučovat s ohledem na charakter jazyka a používat různé metody k osvojování a procvičování jevů mluvnického učiva.

 

E.       Kontrola a hodnocení

Předmětem hodnocení je zejména pokrok v rozvoji řečových dovedností. Hlavně postupné zdokonalování ústního projevu – jeho srozumitelnost, plynulost, bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, také schopnost komunikace. Zároveň vede vyučující žáky k sebehodnocení.

  

2.       Rozpis učiva

 

A.      Řečové dovednosti

Jsou hlavním obsahem a cílem výuky. Rozvíjejí se komplexně na základě osvojování jazykových prostředků, v komunikačních situacích a funkcích, prohlubováním základních i specifických tematických okruhů a znalostí poznatků o zemi studovaného jazyka.

 

B.       Jazykové prostředky

a.        Výslovnost

- zdokonalování osvojené zvukové podoby jazyka, tj. správné výslovnosti jednotlivých hlásek, přízvuku, vázání, rytmus a intonace rozličných typů vět.

b.       Slovní zásoba

- slovní zásoba v průběhu studia v rozsahu přibližně 170 – 200 produktivně osvojených lexikálních jednotek za rok při nejméně 2 vyučovacích hodinách týdně, zahrnující výrazy z oblasti komunikačních situací, jazykových funkcí a tematických okruhů,

- specifické způsoby zacházení s číslovkami – vyjadřování času, data, věku, telefonního čísla, ceny a míry,

- frekventované předložky, příslovce, spojky a citoslovce.

c.        Mluvnice

- jevy morfologie a syntaxe příslušného cizího jazyka nezbytné pro dorozumění v běžných situacích každodenního života (vyjádření kvantity a kvality, současnosti, předčasnosti a následnosti, srovnávání, podmínky, účelu, příčiny, možnosti a nemožnosti, jistoty a nejistoty, vůle – zákazu, příkazu, přání, žádosti),

- méně frekventované jevy potřebné pro porozumění textu, zejména čtenému.

d.       Pravopis

- dělení slov,

- psaní velkých písmen, mezinárodních a zkratkových výrazů,

- pravidla interpunkce s důrazem na odlišnosti od češtiny.

 

C.       Jazykové funkce

Např. pozdravy při setkání, představování, loučení, použití vhodných obratů při oficiálním a neoficiálním oslovení, dovednost dokázat si vzít slovo, vstoupit do debaty, vyjádřit souhlas a nesouhlas, svolení a odmítnutí, nespokojenost, vyjádřit návrh, upozornění, radu, zákaz, příkaz,úmysl, ochotu, slib, naději, přání, blahopřání, překvapení, pozvání, radost, obdiv, vděčnost, lítost, vhodně poděkovat, poprosit, adekvátně vyjádřit emocionální a psychické stavy.

 

D.      Zaměření obsahu

Tématické okruhy upevňují, rozšiřují a prohlubují učivo. Žáci získávají znalosti a dovednosti nejméně z těchto oblastí společenského života:

osobní, zaměřené na domov, vztahy v rodině a s přáteli a individuální zvyky a chování – zájmy a záliby,

veřejné, vztahující se k běžné interakci ve společnosti (obchod, úřady, vztah k médiím, kultura a volný čas obyvatel,…),

vzdělávání, která se zaměřuje především na vzdělávací instituce,

zaměstnání a práce, zahrnující nejdůležitější činnosti vztahující se k povolání, práci a zaměstnání.

 

Příklady témat:

-       rodina, společenský styk,

-       zvyky a tradice u nás a v zemích studovaného jazyka,

-       město a region, ve kterém žijeme,

-       oblékání a móda,

-       volný čas a jeho organizace, kultura a sport, zájmová činnost

-       sociálně-patologické jevy ve společnosti,

-       člověk a životní prostředí,

-       cestování,

-       péče o zdraví a zdraví životní styl,

-       člověk a média,

-       veřejný život, aktuální domácí i zahraniční události,

-       umění, věda a technika,

-       celoživotní vzdělávání,

-       Česká republika a země příslušné jazykové oblasti, evropská integrace

 a další specifické tematické okruhy vztahující se k výuce řeckého jazyka.

 

E.       Komunikační situace

Získání a poskytování základních informací o osobách, místu, čase, předmětech a jevech, např. dotaz na cestu a podání informace o cestě, nakupování a komunikace v obchodě, výměna informací o možnostech ubytování a stavování, objednání a placení, telefonování, podání dopisu, návštěva kulturní nebo sportovní akce, lékaře apod.