ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČR

ŘECKÁ OBEC ŠUMPERK

 O nás

Informace
Kalliópi Výuka novořečtiny Fotogalerie Stanovy Odkazy Kontakty

 

Stanovy

 

Hlava prvá - Název, sídlo, působnost 2

Hlava druhá - Cíle a poslání AŘO ČR. 2

Organizační jednotky sdružení 2

Hlava třetí - Členové, práva a povinnosti. 3

Členství ve sdružení 3

Práva člena sdružení 3

Povinnosti člena sdružení 4

Hlava čtvrtá - Orgány, působnost. 4

Konference AŘO.. 4

Správní rada AŘO.. 6

Dozorčí rada AŘO.. 8

Shromáždění ŘO.. 9

Rada ŘO.. 10

Dozorčí rada ŘO.. 12

Hlava pátá - Majetek, hospodaření. 12

Hospodaření s majetkem AŘO ČR.. 12

Hospodaření s majetkem ŘO.. 13

Hlava šestá - Ukončení činnosti. 14

Zánik AŘO ČR.. 14

Zánik ŘO.. 14

Hlava sedmá - Ostatní. 14

 ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

S T A N O V Y 

Hlava prvá - Název, sídlo, působnost

 

Článek 1.

Název - ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Ve zkratce AŘO ČR. Asociace používá kulaté razítko s názvem ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ v jazyce řeckém a ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE v jazyce českém. Ve střední části razítka je zobrazena řecká vlajka.

 

Článek 2.

Sídlo Asociace řeckých obcí v České republice (dále jen AŘO ČR) je : AŘO v ČR, SPC J49, 794 01 Krnov.

 

Článek 3.

AŘO ČR působí na celém území České republiky, a to v místech vzniku a působení jednotlivých Řeckých obcí (dále jen ŘO).

 

 

Hlava druhá - Cíle a poslání AŘO ČR.

 

Článek 4.

Cíle AŘO ČR jsou společenské a neziskové, zejména:

a)      Prohlubování a podpora přátelských vztahů mezi Řeky žijícími v České republice a Českou republikou, zejména na poli kulturním a společenském.

b)      Podpora a rozvoj řecké identity prostřednictvím kulturních a vzdělávacích akcí, zachování a rozvíjení řec­kého jazyka.

c)      Uchovávání a rozvoj vztahů s mateřskou vlastí, včetně společenské a hmotné pomoci krajanům od orgánů a institucí jak Řecké republiky, tak jiných.

d)      Šíření odkazu řecké kultury prostřednictvím vzdělávacích institucí, pořádáním přednášek a seminářů, se­znamování s novodobou řeckou kulturou, pořádání akcí folklorně hudebních a tanečních, sportovní aktivity, vydavatelská a publikační činnost, práce s dětmi a mládeží.

 

Článek 5.

Organizační jednotky sdružení

 

Sdružení AŘO ČR zřizuje organizační jednotky, které jsou samostatnými právnickými osobami a mají způ­sobilost jednat vlastním jménem, tedy i nabývat vlastním jménem práva a povinnosti. Vznikají na základě žádosti o registraci této organizační jednotky doručené správní radě. Správní rada zaregistruje novou organizační jed­notku dle předloženého návrhu na registraci a vydá pro organizační jednotku registrační list. Registraci předchází ustavující shromáždění členů, které musí jednomyslně rozhodnout o založení této organizační jednotky o volbě jejich orgánů dle čl. 13, určuje její název a sídlo, to vše se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

1.      Název organizační jednotky uvedené v odst. 1 tohoto článku musí obsahovat slovo "Řecká obec" a označení místa a popř. s upřesněním místa.

2.      AŘO ČR uskutečňuje cíle uvedené v těchto stanovách zejména prostřednictvím organizačních jednotek - ŘO.

 

 

Hlava třetí - Členové, práva a povinnosti.

 

Článek 6.

Členství ve sdružení

 

1.      Členem ve sdružení se může stát každá fyzická osoba bez omezení věku a bez ohledu na národnostní původ, která akceptuje ustanovení těchto stanov.

2.      Členem sdružení se může stát i právnická osoba, která akceptuje ustanovení těchto stanov.

3.      Členství ve sdružení vzniká dnem registrace písemné žádosti uchazeče o členství u příslušné Řecké obce, když uchazeč doručí tuto písemnou žádost radě příslušné ŘO. Žádost o členství obsahuje: jméno, příjmení, datum a mís-to narození, bydliště, telefonní spojení, prohlášení uchazeče o akceptování ustanovení těchto stanov, datum a podpis uchazeče.

4.      Členství ve sdružení zaniká:

a)      na základě rozhodnutí člena sdružení, a to jeho písemným oznámením doručeným předsedovi rady pří­slušné ŘO s uvedením skutečnosti, že ukončuje své členství ve sdružení a údaj o tom, ke kterému dni tak činí,

b)      na základě rozhodnutí shromáždění příslušné ŘO, kdy se k souhlasu o zrušení členství vyžaduje alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů shromáždění, z těchto důvodů:

-         člen působí proti cílům sdružení uvedených ve stanovách

-         člen nezaplatil členský příspěvek 2krát za sebou, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě, za předpo­kladu, že člen byl písemně vyzván na poslední jím uvedené adrese, aby svoji povinnost splnil ve lhůtě, která nesmí být kratší než jeden měsíc, a byl písemně v této výzvě poučen o možnosti zrušení jeho členství.

Konference AŘO ČR rozhoduje na návrh ŘO o udělení čestného členství osobě, která se svým přínosem mimořádně zasloužila o naplnění cílů a poslání AŘO ČR. Čestný člen má právo se zúčastnit jednání všech orgánů AŘO ČR a příslušné ŘO s hlasem poradním.

 

 

Článek 7.

Práva člena sdružení

 

1.      Každý člen sdružení má právo účastnit se a vyjadřovat své názory na všech akcích AŘO ČR a příslušných ŘO, zejména je oprávněn za podmínek, dále stanovených, účastnit se zasedání konference a shromáždění a vykonávat zde hlasovací a volební právo.

2.      Hlasovací právo má každý člen starší 18 let, který řádně hradí povinné členské příspěvky.

3.      Hlasovací a volební právo vykonává člen sdružení – právnická osoba prostřednictvím jednoho svého zmoc­něného zástupce.

4.      Volební právo má každý člen starší 18 let, který řádně hradí povinné členské příspěvky. Tento člen má právo volit a být volen do všech orgánů AŘO ČR a ŘO.

5.      Člen AŘO ČR je oprávněn změnit členskou základnu ŘO a přestoupit k jiné ŘO, a to na základě písemného oznámení o změně členské základny doručené dotčeným ŘO.

6.      Každý člen má právo požadovat od rady a dozorčí rady AŘO ČR informace o všech záležitostech AŘO ČR.

7.      Každý člen má právo nahlížet do účetní závěrky příslušné ŘO a AŘO ČR a právo na vydání na své náklady kopie zprávy a hospodářské činnosti příslušné ŘO a AŘO ČR o stavu jejich majetku, která je součástí vý­roční zprávy. Práva shora uvedená uplatní člen prostřednictvím písemné žádosti u tajemníka AŘO ČR nebo tajemníka příslušné ŘO podle toho, čí zprávu o hospodářské činnosti požaduje vydat nebo do čí účetní zá­věrky hodlá nahlížet.

 

 

Článek 8.

Povinnosti člena sdružení

 

1.      Každý člen AŘO ČR je povinen:

a)      Podle svých možností přispívat k činnosti příslušné ŘO a podporovat cíle ŘO.

b)      Respektovat ustanovení stanov a nejednat proti zájmům AŘO ČR.

c)      Respektovat usnesení přijaté konferencí či shromážděním.

d)      Řádně a včas hradit jednou ročně členský příspěvek ve výši stanovené konferencí AŘO ČR ve lhůtě do konce měsíce února příslušného kalendářního roku prostřednictvím příslušné ŘO. Jestliže člen změní členskou základnu ŘO dle odst. 5 předchozího článku, je povinen zaplatit opětovně členský příspěvek AŘO ČR pro daný kalendářní rok, prostřednictvím ŘO, které je v té době členem, a to ve lhůtě do 30 dnů od okamžiku změny členské základny.

e)      Oznámit radě příslušné ŘO změny všech skutečností uváděných v žádosti o členství, zejména změnu příjmení, adresy bydliště, kontaktního telefonního čísla.

2.      Ostatní práva a povinnosti členů vyplývají z těchto stanov, ust. z.č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v jeho platném znění.

 

 

Hlava čtvrtá - Orgány, působnost.

Článek 9.

 

1.      Orgány AŘO ČR jsou:

-         Konference

-         Správní rada (dále jen SR)

-         Dozorčí rada (dále jen DR)

2.      Základní organizační jednotkou AŘO ČR je Řecká obec (ŘO), která vznikla podle článku 5. stanov.

Orgány ŘO jsou:

-         Shromáždění ŘO

-         Rada ŘO

-         Dozorčí rada ŘO (dále jen DR ŘO)

 

 

Článek 10.

Konference AŘO

 

1.      Konference je nejvyšším orgánem AŘO ČR a skládá se ze všech na ní přítomných delegátů.

2.      Delegátem je člen ŘO řádně platící členské příspěvky volený shromážděním příslušné ŘO, který zastupuje ostatní členy ŘO při výkonu práv a povinností na konferenci. Každá ŘO může delegovat pouze určitý počet delegátů, a to podle tohoto klíče: jeden delegát zastupuje každých započatých 10 členů, řádně platících členské příspěvky, příslušné členské základny ŘO. Pokud počet členů tvořící členskou základnu jedné ŘO je menší než deset, zastupuje tuto ŘO pouze jeden delegát. ŘO může zvolit i menší počet delegátů, než je stanoveno výše určeným klíčem.

3.      Delegát se účastní jednání konference osobně, každý delegát má jeden hlas.

4.      Konference se dále účastní členové správní rady a členové dozorčí rady a hosté pozvaní správní radou.

5.      Do působnosti konference náleží zejména:

a)      rozhodnutí o změně stanov,

b)      rozhodnutí o schválení a změně jednacího, hlasovacího a volebního řádu,

c)      volba členů správní rady a odvolání členů správní rady,

d)      volba členů dozorčí rady a odvolání členů dozorčí rady,

e)      rozhodnutí o výši členských příspěvků,

f)        rozhodnutí o výši odvodu z členských příspěvků ŘO na účet AŘO ČR,

g)      projednání a schválení výroční správy AŘO ČR, jejíž součástí je zpráva o hospodářské činnosti AŘO ČR a o stavu jejího majetku.,

h)      projednání a schválení programu činnosti AŘO ČR a rozpočtu na další rok,

i)        rozhodnutí o rozpuštění sdružení s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení jeho od­měny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,

j)        rozhodnutí o sloučení sdružení s jiným sdružením,

k)      rozhodnutí o dalších záležitostech AŘO ČR, které nejsou svěřeny dle stanov jinému orgánu.

6.      Konferenci svolává správní rada, pokud stanovy nestanoví jinak, a to ve lhůtách a způsobem určeným sta­novami.

7.      Správní rada uveřejní pozvánku na konferenci tak, že ji zašle všem předsedům rad ŘO nejméně 30 dní před konáním konference. Pozvánka obsahuje: název sdružení, jeho sídlo, místo, datum a hodinu konání konfe­rence, pořad jednání a označení, zda se svolává řádná, mimořádná či náhradní konference. Jestliže má být na pořadu jednání konference změna stanov sdružení, musí být zaslán jednotlivým ŘO i návrh těchto změn.

8.      Konferenci lze odvolat či změnit datum či místo konání na pozdější dobu či jiné místo avšak za předpokla­du, že tyto skutečnosti jsou oznámeny způsobem stanoveným dle odst.7 tohoto článku, a to nejpozději 1 tý­den před konáním konference.

9.      Řádnou konferenci je povinna svolat správní rada jednou za rok, a to ve lhůtě do 4 měsíců od posledního dne účetního období.

10.  Na žádost alespoň jedné třetiny členů AŘO ČR nebo na základě rozhodnutí správní rady zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání konference s tím, že došla-li žádost po zaslání pozvánky na konferenci, správní rada uveřejní doplnění programu jednání konference ve lhůtě do 5 dnů před konáním konference způsobem určeným stanovami pro svolání konference.

11.  Konference musí být mimořádně svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů AŘO ČR, dozorčí rada AŘO ČR nebo na základě rozhodnutí správní rady AŘO ČR. Jestliže správní rada AŘO ČR ne­svolá konferenci tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání konference, oprávněna svolat konferenci sama. Členové správní rady AŘO ČR jsou povinni vydat této osobě na její žádost seznam předsedů všech ŘO.

12.  Konference je schopná usnášet se, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech zvolených delegátů ŘO. Přítomní delegáti se zapisují do listiny přítomných delegátů, která obsahuje jméno, příjmení a jejich podpis. Správnost listiny potvrzuje svým podpisem zvolený předseda konference a zapisovatel.

13.  Není-li konference schopna se usnášet, svolá správní rada náhradní konferenci. Náhradní konferenci svolává správní rada novou pozvánkou nejméně 15 dní před konáním náhradní konference. Náhradní konference se musí konat do 4 týdnů ode dne, na který byla svolána původní konference. Náhradní konference musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odst. 12 tohoto článku.

14.  Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání konference, lze zařadit do pořadu jed­nání konference jen za účasti a se souhlasem všech zvolených delegátů ŘO.

15.  Konference rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů, pokud tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

16.  K rozhodnutí konference o změně stanov se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny přítomných delegátů.

17.  K rozhodnutí konference o rozpuštění sdružení s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku se vyža­duje souhlas čtyř pětinové většiny přítomných delegátů.

18.  K rozhodnutí konference o sloučení sdružení s jiným sdružením se vyžaduje souhlas čtyř pětinové většiny přítomných delegátů.

19.  Delegát nemůže vykonávat své hlasovací právo na konferenci, jestliže konference rozhoduje o tom, zda má být odvolán z funkce člena orgánu pro porušení povinností při výkonu funkce.

20.  Způsob jednání, hlasování a voleb členů SR a DR na konferenci upravuje jednací, hlasovací a volební řád.

 

 

Článek 11.

Správní rada AŘO

 

1.      Správní rada je výkonným orgánem AŘO ČR, jenž řídí činnost celé AŘO ČR. Za AŘO ČR jedná správní rada tak, že jedná samostatně předseda správní rady s výjimkou úkonů dle odst. 6 tohoto článku. Za AŘO ČR může jednat i její zástupce, a to na základě písemné plné moci udělené správní radou a podepsané všemi členy správní rady. Podepisování za AŘO ČR se děje tak, že k vytištěnému, vypsanému nebo jinak vyhoto­venému názvu sdružení připojí svůj podpis s označením zastávané funkce osoby oprávněné dle tohoto článku stanov.

2.      Předseda správní rady organizuje a řídí běžnou činnost AŘO ČR. Předseda správní rady AŘO ČR rozhoduje samostatně o dispozici s finančními prostředky AŘO ČR mimo schválený rozpočet do výše běžných pro­vozních výdajů správní rady AŘO ČR. Výklad pojmu běžné provozní výdaje bude proveden a jejich maxi­mální výše stanovena v ekonomické směrnici AŘO ČR. Jiné než provozní výdaje musí být schváleny správní radou AŘO ČR.

3.      Místopředseda SR zastupuje předsedu SR v době jeho nepřítomnosti ve stejném rozsahu oprávnění.

4.      Tajemník vede veškerou administrativu AŘO ČR a připravuje písemná podání a podklady pro jednání správní rady.

5.      Pokladník shromažďuje účetní doklady a předává je k účetnímu zpracování, informuje správní radu a do­zorčí radu o stavu hospodaření AŘO ČR.

6.      Pokladník má spolu s předsedou správní rady AŘO ČR podpisové právo ke všem účtům AŘO ČR založe­ných správní radou u všech peněžních ústavů v České republice. Veškeré účetní doklady AŘO ČR musí být podepsány pokladníkem a zároveň předsedou správní rady AŘO ČR.

7.      Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými konferencí, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

8.      Správní rada rozhoduje o všech záležitostech AŘO ČR, pokud nejsou vyhrazeny stanovami do působnosti jiného orgánu. Správní radě přísluší, vedle dalších práv a povinností, určených stanovami a jinými právními předpisy, zejména:

a)      zabezpečovat hospodářské vedení sdružení včetně vedení řádného účetnictví,

b)      řídit sdružení a rozhodovat jeho jménem,

c)      zabezpečovat plnění cílů AŘO ČR uvedených ve stanovách,

d)      vykonávat usnesení konference,

e)      připravovat a svolávat konferenci,

f)        připravovat a předkládat ke schválení konferenci výroční zprávu jejíž součástí je i zpráva o hospodářské činnosti AŘO ČR a o stavu jejího majetku,

g)      připravovat a předkládat ke schválení konferenci rozpočet a program činnosti pro příští rok,

h)      poskytovat informace na požádání každého člena ŘO,

i)        vést aktuální seznam všech členů,

j)        předkládat dozorčí radě k projednání jí vyžádané podklady a informace,

k)      předkládat konferenci návrh na volbu členů dozorčí rady a jejich odvolání,

l)        předkládat konferenci návrh na rozpuštění sdružení s likvidací,

m)    předkládat konferenci návrh na sloučení sdružení s jiným sdružením,

n)      předkládat konferenci návrh na změnu stanov,

o)      oznamovat příslušným orgánům státní správy změnu v zákonem stanovené lhůtě,

p)      registrovat nově založené ŘO a vydává pro ně registrační list, vést registr všech ŘO.

9.      Správní rada je oprávněna zřizovat a rušit poradní orgány při AŘO ČR, schvalovat a odvolávat členy porad­ních orgánů. K práci v poradním orgánu mohou být přizvání i externí spolupracovníci. Jedním z členů po­radního orgánu je vždy člen správní rady. Správní rada stanoví obsah a rozsah náplně poradního orgánu. Za činnost poradního orgánu odpovídá její předseda. Správní rada zřizuje zejména tyto poradní orgány:

a)      grémium předsedů ŘO,

b)      komisi školství, mládeže a tělovýchovy,

c)      komisi kulturní,

d)      komisi redakční,

e)      komisi ekonomickou.

10.  Správní rada je nejméně pětičlenná.

11.  Funkční období správní rady je tříleté, končí uplynutím mandátu a volbou nové správní rady, když členové správní rady nemohou být zvoleni více než dvakrát za sebou.

12.  Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla 18 let věku a je plně způsobilá k právním úkonům, je členem AŘO ČR a řádně hradí členské příspěvky. Členem správní rady nemůže být člen dozorčí rady AŘO ČR.

13.  Členy správní rady volí a odvolává konference.

14.  Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to písemně správní radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce člena správní rady do­věděla. Jestliže člen správní rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení přímo na zasedání správní rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

15.  Jestliže člen správní rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí konference AŘO ČR do šesti měsíců zvolit nového člena správní rady.

16.  Správní rada může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání konference.

17.  Členové správní rady na svém prvém zasedání zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tajemníka a ostatní členy správní rady. Na návrh předsedy jmenují pokladníka, který je oprávněn účastnit se zasedání SR bez hlasovacího práva. Členové správní rady jsou oprávněni odvolat předsedu, místopředsedu, tajemníka a po­kladníka správní rady z jejich funkce.

18.  Správní rada se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.

19.  Zasedání správní rady svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, ve které uvede místo, datum, hodinu a program zasedání. Pozvánka musí být členům správní rady doručena nejméně 7 kalendářních dnů před za­sedáním. Správní radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Souhlasí-li všichni členové správní rady na předchozím zasedání, je jeho zasedání možné svolat osobně, telefonicky, SMS, telegraficky, telefa­xem nebo elektronickou poštou.

20.  Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady vždy, jestliže o to požádá kterýkoliv člen správní rady písemně s udáním důvodu.

21.  Členství ve správní radě je nezastupitelné.

22.  Předsedajícím správní rady je předseda správní rady.

23.  O průběhu zasedání správní rady a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou správní rady a zapisovatelem.

24.  Správní rada je způsobilá usnášet se, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.

25.  Správní rada rozhoduje – přijímá usnesení většinou hlasů všech členů. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy SR.

26.  Správní rada může na své zasedání přizvat členy dozorčí rady či členy AŘO ČR.

27.  Při volbě a odvolání z funkce správní rady dotčená (navržená) osoba nehlasuje.

28.  Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.

29.  Členové správní rady, kteří způsobili sdružení porušením právních povinností při výkonu působnosti správní rady škodu AŘO ČR, odpovídají za tuto škodu. Za škodu, kterou způsobili sdružení plněním pokynu konfe­rence, odpovídají členové správní rady jen tehdy, je-li pokyn konference v rozporu s právními předpisy. Členové správní rady neodpovídají sdružení za škodu, jestliže dozorčí rada zakázala správní radě určité jed­nání jménem sdružení a v důsledku splnění takového rozhodnutí vznikla škoda. Pokladník, který způsobil porušením právních povinností při výkonu působnosti své funkce škodu sdružení, odpovídá za tuto škodu.

 

 

Článek 12.

Dozorčí rada AŘO

 

1.      Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na výkon působnosti správní rady a uskutečňování cílů těchto stanov.

2.      Dozorčí rada, vedle dalších práv a povinností určených stanovami, zejména:

a)      přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a dále návrh na rozpočet pro příští rok a předkládá své vyjádření konferenci AŘO ČR,

b)      svolává konferenci, jestliže to vyžadují zájmy sdružení a na takto svolané konferenci navrhuje potřebná opatření,

c)      podává jednou ročně zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady na konferenci,

d)      vyjadřuje se ke zprávě o hospodářské činnosti AŘO ČR a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá správní rada konferenci,

e)      kontroluje splnění povinnosti ve vztahu k daňovým právním předpisům,

f)        vyžaduje si informace od správní rady a jejích členů,

g)      upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a vyžaduje sjednání nápravy,

3.      Členové dozorčí rady zejména:

a)      jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a účetních záznamů AŘO ČR,

b)      jsou oprávněni kontrolovat účetní záznamy všech ŘO v případě dotovaných akcí,

c)      kontrolují, zda jsou řádně a v souladu se skutečnostmi vedeny účetní záznamy AŘO ČR,

d)      účastní se konference,

e)      jsou oprávněni účastnit se zasedání správní rady,

f)        dávají na konferenci jednou ročně zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady.

4.      Dozorčí rada má tři členy.

5.      Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla 18 let a je způsobilá k právním úkonům.

6.      Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem správní rady AŘO ČR.

7.      Členové dozorčí rady AŘO ČR jsou voleni a odvoláváni konferencí AŘO ČR a jejich funkční období je tříleté, končí uplynutím mandátu a volbou nové dozorčí rady.

8.      Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to písemně dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce člena dozorčí rady dověděla. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení přímo na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost od­stupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

9.      Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí konference AŘO ČR do šesti měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.

10.  Dozorčí rada může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání konference.

11.  Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

12.  Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.

13.  Členové dozorčí rady, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady sdružení škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Za škodu, kterou způsobili sdružení plně­ním pokynu konference, odpovídají členové dozorčí rady jen tehdy, je-li pokyn konference v rozporu s právními předpisy.

14.  Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok.

15.  Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, ve které uvede místo, datum, hodinu a program jednání zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 7 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady na předchozím zasedání, je možné svolat zasedání osobně, telefonicky, SMS, telegraficky, faxem nebo elektronickou poštou. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předcho­zího zasedání.

16.  Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, jestliže o to požádá některý její člen nebo správní rada, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání.

17.  Dozorčí rada může na své zasedání přizvat členy správní rady či členy AŘO ČR.

18.  Členství v dozorčí radě je nezastupitelné.

19.  Předsedajícím zasedání dozorčí rady je předseda dozorčí rady.

20.  Ze zasedání dozorčí rady se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. Po jednom vyhoto­vení zápisu ze zasedání dozorčí rady obdrží každý člen správní rady.

21.  Náklady spojené se zasedáním a činností dozorčí rady nese sdružení.

22.  Dozorčí rada je způsobilá usnášení, jestliže je na jejím zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina všech členů.

23.  Dozorčí rada rozhoduje - přijímá usnesení většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.

24.  Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená (navržená) osoba nehlasuje.

 

 

Článek 13.

Shromáždění ŘO

 

1.      Nejvyšším orgánem ŘO je shromáždění a skládá se ze všech na něm přítomných členů.

2.      Člen se účastní jednání shromáždění osobně, každý člen má jeden hlas.

3.      Shromáždění se dále účastní členové rady a členové dozorčí rady a hosté pozvaní správní radou.

4.      Do působnosti shromáždění náleží zejména:

a)      volba a odvolání členů rady a rozhodnutí o počtu členů rady,

b)     rozhodnutí o schválení a změně jednacího, hlasovacího a volebního řádu,

c)      volba a odvolání členů dozorčí rady,

d)      rozhodnutí o zrušení členství v AŘO ČR,

e)      projednání a schválení výroční zprávy ŘO, jejíž součástí je zpráva o hospodářské činnosti a o stavu je­jího majetku,

f)        projednání a schválení programu činnosti ŘO a rozpočtu na další rok,

g)      volba delegátů k zastupování ŘO na konferenci AŘO ČR,

h)      rozhodnutí o rozpuštění ŘO s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,

i)        rozhodnutí o sloučení ŘO s jinou ŘO,

j)        rozhodnutí o dalších záležitostech ŘO, které nejsou svěřeny dle stanov jinému orgánu.

5.      Shromáždění svolává rada, pokud stanovy nestanoví jinak, a to ve lhůtách a způsobem určeným těmito sta­novami.

6.      Rada uveřejní pozvánku na shromáždění tak, že ji doručí všem členům příslušné ŘO na adresu bydliště uvedenou v seznamu členů nejméně 20 dní před konáním shromáždění. Pozvánka na shromáždění obsahuje: název organizační jednotky, její sídlo, místo, datum a hodinu konání shromáždění, pořad jednání a označení, zda se svolává řádné, mimořádné či náhradní shromáždění.

7.      Lze odvolat shromáždění či změnit datum či místo konání na pozdější dobu či jiné místo avšak za předpo­kladu, že tyto skutečnosti jsou oznámeny způsobem stanoveným dle odst. 6 tohoto článku, a to nejpozději 1 týden před konáním shromáždění.

8.      Na žádost alespoň jedné třetiny členů příslušné ŘO nebo na základě rozhodnutí rady zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání shromáždění s tím, že došla-li žádost po zaslání pozvánky na shromáždění, rada uveřejní doplnění programu jednání shromáždění ve lhůtě do 5 dnů před konáním shromáždění způsobem určeným stanovami pro svolání shromáždění.

9.      Shromáždění se koná jednou ročně nejpozději ve lhůtě do 3 měsíců od posledního dne účetního období a svolává ho rada.

10.  Shromáždění musí být mimořádně svoláno, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členské základny příslušné ŘO, dozorčí rada příslušné ŘO nebo na základě rozhodnutí rady příslušné ŘO. Jestliže rada ŘO nesvolá shromáždění tak, aby se konalo do 30 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání shromáždění, oprávněna svolat shromáždění sama. Členové rady ŘO jsou povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů příslušné ŘO.

11.  Shromáždění je schopné usnášet se, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů příslušné ŘO. Přítomní členové se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje jméno, příjmení a jejich podpis. Správnost listiny potvrzuje svým podpisem zvolený předseda shromáždění a zapisovatel.

12.  Není-li shromáždění schopno se usnášet, svolá rada náhradní shromáždění. Náhradní shromáždění svolává rada novou pozvánkou nejméně 15 dní před konáním náhradního shromáždění. Náhradní shromáždění se musí konat do 4 týdnů ode dne, na který bylo svoláno původní shromáždění. Náhradní shromáždění musí mít nezměněný pořad jednání a je schopno usnášení bez ohledu na ustanovení odst. 11 tohoto článku.

13.  Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání shromáždění, lze zařadit do pořadu jed­nání shromáždění jen za účasti a se souhlasem všech členů příslušné ŘO.

14.  Shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud tyto stanovy nevyžadují vět­šinu jinou.

15.  K rozhodnutí shromáždění o rozpuštění ŘO s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas čtyř pětinové většiny přítomných členů.

16.  K rozhodnutí shromáždění o sloučení ŘO s jinou ŘO se vyžaduje souhlas čtyř pětinové většiny přítom­ných členů.

17.  Člen nemůže vykonávat své hlasovací právo na shromáždění, jestliže shromáždění rozhoduje o zrušení jeho členství v AŘO ČR nebo shromáždění rozhoduje o tom, zda má být odvolán z funkce člena orgánu pro porušení povinností při výkonu funkce.

18.  Způsob jednání, hlasování a voleb členů rady a DR na shromáždění upravuje jednací, hlasovací a volební řád.

 

 

Článek 14.

Rada ŘO

 

1.      Rada je výkonným orgánem ŘO, jenž řídí činnost celé ŘO. Za ŘO jedná rada tak, že jedná samostatně před­seda rady s výjimkou úkonu dle odst.6 tohoto článku. Za ŘO může jednat i její zástupce, a to na základě pí­semné moci udělené radou a podepsané všemi členy rady. Podepisování za ŘO se děje tak, že k vytiště­nému, vypsanému nebo jinak vyhotovenému názvu ŘO připojí svůj podpis s označením zastávané funkce osoby oprávněné dle tohoto článku stanov.

2.      Předseda rady organizuje a řídí běžnou činnost ŘO.

3.      Místopředseda rady zastupuje předsedu rady v době jeho nepřítomnosti ve stejném rozsahu oprávnění.

4.      Tajemník vede veškerou administrativu ŘO a připravuje písemná podání a podklady pro jednání rady ŘO.

5.      Pokladník ŘO:

a)      vybírá členské příspěvky a odvádí z nich ve stanovách uvedený podíl do rozpočtu AŘO ČR,

b)      shromažďuje účetní doklady a předává je k účetnímu zpracování,

c)      informuje radu a dozorčí radu o stavu hospodaření ŘO.

6.      Pokladník spolu s předsedou rady má podpisové právo ke všem účtům příslušné ŘO. Veškeré účetní do­klady ŘO musí být podepsány pokladníkem a zároveň předsedou rady.

7.      Rada se řídí zásadami a pokyny schválenými shromážděním, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

8.      Rada rozhoduje o všech záležitostech ŘO, pokud nejsou vyhrazeny stanovami do působnosti jiného orgánu. Radě přísluší, vedle dalších práv a povinností, určených stanovami a jinými právními předpisy, zejména:

a)       zabezpečovat hospodářské vedené ŘO včetně vedení řádného účetnictví,

b)      řídit ŘO a rozhodovat jejím jménem,

c)       zabezpečovat plnění cílů AŘO ČR uvedených ve stanovách,

d)      vykonávat usnesení shromáždění,

e)       připravovat a svolávat shromáždění,

f)        připravovat a předkládat ke schválení shromáždění výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva o hospo­dářské činnosti ŘO a o stavu majetku,

g)       připravovat a předkládat ke schválení shromáždění rozpočet a program činnosti pro příští rok,

h)       poskytovat informace na požádání každého člena ŘO,

i)         vést aktuální seznam všech členů,

j)        předkládat dozorčí radě k projednání jí vyžádané podklady a informace,

k)      předkládat shromáždění návrh na volbu členů dozorčí rady a jejich odvolání,

l)         předkládat shromáždění návrh na rozpuštění ŘO s likvidací,

m)     předkládat shromáždění návrh na sloučení ŘO s jinou ŘO,

n)       předkládat shromážděné návrh na zrušení členství v AŘO ČR,

o)      přijímat žádosti o členství v AŘO ČR a vyřizovat jejich registraci.

9.      Rada je nejméně tříčlenná a její počet musí být vždy lichý.

10.  Funkční období rady je tříleté, končí uplynutím mandátu a volbou členů rady.

11.  Členem rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla 18 let věku a je plně způsobilá k právním úko­nům, je členem AŘO ČR a řádně hradí členské příspěvky. Členem rady nemůže být člen dozorčí rady ŘO.

12.  Členy rady volí a odvolává shromáždění.

13.  Člen rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to písemně radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat rada. Rada je povinna projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce člena rady dověděla. Jestliže člen rady, který odstu­puje z funkce, oznámí své odstoupení přímo na zasedání rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

14.  Jestliže člen rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí shromáž­dění do šesti měsíců zvolit nového člena rady.

15.  Rada může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání shromáždění.

16.  Členové rady na svém prvním zasedání zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tajemníka, poklad­níka a ostatní členy rady. Členové rady jsou oprávněni odvolat předsedu, místopředsedu, tajemníka a po­kladníka z funkce člena rady.

17.  Rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou měsíčně.

18.  Zasedání rady svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, ve které uvede místo, datum, hodinu a program zasedání. Radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Souhlasí-li všichni členové rady na před­chozím zasedání, je jeho zasedání možné svolat osobně, telefonicky, telegraficky, SMS, telefaxem nebo elektronickou poštou.

19.  Předseda rady je povinen svolat zasedání rady vždy, jestliže o to požádá kterýkoliv člen rady osobně, telefo­nicky, SMS, telegraficky, písemně, telefaxem nebo elektronickou poštou s udáním důvodů.

20.  Členství v radě je nezastupitelné.

21.  Předsedajícím zasedání rady je předseda rady.

22.  O průběhu zasedání, rady a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou rady a zapisovatelem.

23.  Náklady spojené se zasedáním a s další činností rady nese ŘO.

24.  Rada je způsobilá usnášet se, je-li na jejím zasedáni přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.

25.  Rada rozhoduje - přijímá usnesení většinou hlasů všech členů. Každý člen rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy rady ŘO.

26.  Při volbě a odvolání z funkce člena rady dotčená (navržená) osoba nehlasuje.

27.  Členové rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.

28.  Členové rady, kteří způsobili ŘO porušením právních povinností při výkonu působnosti rady škodu, odpo­vídají za tuto škodu,. Za škodu, kterou způsobili ŘO plněním pokynu shromáždění, odpovídají členové rady jen tehdy, je-li pokyn shromáždění v rozporu s právními předpisy. Členové rady neodpovídají ŘO za škodu, jestliže dozorčí rada zakázala radě určité jednání jménem ŘO a v důsledku splnění takového rozhodnutí vznikla škoda.

 

 

Článek 15.

Dozorčí rada ŘO

 

Dozorčí rada ŘO je tříčlenná, její funkční období je tříleté a její oprávnění jsou obdobná jako u DR podle článku 12, a to na úrovni příslušné ŘO, s možností vícenásobné opakované volby.

 

 

Hlava pátá - Majetek, hospodaření.

 

Článek 16.

Hospodaření s majetkem AŘO ČR

 

1.      Účetním obdobím sdružení je kalendářní rok. Výjimky upravuje zákon o účetnictví.

2.      Evidence a účetnictví sdružení se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví a plnění povinností ve vztahu k daňovým právním předpisům odpo­vídá správní rada.

3.      Sdružení vytváří soustavu informací uloženou obecně závaznými právními předpisy a ve stejném rozsahu poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům.

4.      Nejpozději do 2 měsíců od skončení účetního období zajistí správní rada vypracování roční účetní závěrky. Roční účetní závěrku, s návrhem na rozdělení příjmů předloží správní rada bez zbytečného odkladu k pře­zkoumání dozorčí radě. V případě mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky postupuje správní rada ob­dobně.

5.      Správní rada bez zbytečného odkladu po zpracování zprávy o hospodářské činnosti sdružení a stavu jejího majetku předloží tuto k přezkoumání dozorčí radě a do 4 měsíců od posledního dne účetního období jí předloží konferenci.

6.      O rozdělení příjmů sdružení rozhoduje konference na návrh správní rady a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

7.      Majetek sdružení je tvořen:

a)      odvody 20% podílu z členských příspěvků od jednotlivých ŘO, když tyto odvody jsou jednotlivé ŘO povinny provést do konce měsíce března příslušného kalendářního roku,

b)     dary a dědictvím od fyzických a právnických osob z tuzemska i ze zahraničí,

c)      výnosy z hlavní činnosti provozované v rámci plnění cílů deklarovaných v úvodních ustanoveních sta­nov,

d)     dotacemi a obdobnými formami finanční pomoci z tuzemska i ze zahraničí,

e)      z výnosů z výdělečné činnosti provozované jako doplňková činnost vedle činnosti hlavní, zejména příjmy z reklamy,

f)       dalšími příjmy.

8.      AŘO ČR je povinna vést veškeré finanční prostředky na účtu zřízeném u peněžního ústavu v ČR.

 

Článek 17.

Hospodaření s majetkem ŘO

 

1.      Účetním obdobím ŘO je kalendářní rok. Výjimky upravuje zákon o účetnictví.

2.      Evidence a účetnictví ŘO se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpi­sům. Za řádné vedení účetnictví a plnění povinností ve vztahu k daňovým právním předpisům odpovídá rada.

3.      ŘO vytváří soustavu informací uloženou obecně závaznými právními předpisy a ve stejném rozsahu posky­tuje údaje o své činnosti příslušným orgánům.

4.      Nejpozději do 1 měsíce od skončení účetního období zajistí rada vypracování roční účetní závěrky. Roční účetní závěrku, s návrhem na rozdělení příjmů předloží rada bez zbytečného odkladu k přezkoumání dozorčí radě. V případě mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky postupuje rada obdobně.

5.      Rada bez zbytečného odkladu po zpracování zprávy o hospodářské činnosti ŘO a stavu jejího majetku předloží tuto k přezkoumání dozorčí radě a do 2 měsíců od posledního dne účetního období jí předloží shromáždění.

6.      O rozdělení příjmů ŘO rozhoduje shromáždění na návrh rady a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí ra­dou.

7.      Majetek sdružení je tvořen:

a)      zůstatkem členských příspěvků,

b)     dary a dědictvím od fyzických a právnických osob z tuzemska i ze zahraničí,

c)      výnosy z hlavní činnosti provozované v rámci plnění cílů deklarovaných v úvodních ustanoveních sta­nov,

d)     dotacemi a obdobnými formami finanční pomoci z tuzemska i ze zahraničí,

e)      z výnosů z výdělečné činnosti provozované jako doplňková činnost vedle činnosti hlavní, zejména příjmy z reklam,

f)       dalšími příjmy.

8.      ŘO je povinna vést veškeré finanční prostředky na účtu zřízeném u peněžního ústavu v ČR.

 

 

 

Hlava šestá - Ukončení činnosti.

 

Článek 18.

Zánik AŘO ČR

1.      AŘO ČR zaniká:

a)      dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí konference s likvidací,

b)      sloučením sdružení s jiným sdružením na základě rozhodnutí konference bez likvidace,

c)      pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva o jejím rozpuštění

2.      Správní rada je povinna do 15 dní od okamžiku rozhodnutí konference oznámit příslušnému ministerstvu zánik sdružení dle tohoto článku odst. 1 písm. a), b).

 

 

Článek 19.

Zánik ŘO

 

1.      ŘO zaniká:

a)      dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí shromáždění s likvidací,

b)      sloučením s jinou ŘO na základě rozhodnutí shromáždění bez likvidace,

c)      pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva o jejím rozpuštění.

2.      ŘO je povinna do 14 dní od okamžiku rozhodnutí shromáždění oznámit správní radě zánik ŘO dle tohoto článku, odst.1.

3.      Při zániku ŘO se provede majetkové vypořádání.

 

 

Hlava sedmá - Ostatní.

 

Článek 20.

 

Tyto stanovy z rozsahu 20 článků byly schváleny konferencí AŘO ČR dne 20.4.1996, změny a doplňky těchto stanov byly schváleny mimořádnou konferencí AŘO ČR dne 26.1.2002, změna sídla byla schválena řádnou konferencí AŘO ČR dne 20. dubna 2002.